Загальні умови постачання природного газу

І. Загальні положення

1. Постачання природного газу споживачу здійснюється на підставі договору постачання природного газу між постачальником та споживачем, який укладається відповідно до вимог
цих Правил.

Постачання природного газу побутовим споживачам здійснюється за договором, який має відповідати типовому договору постачання природного газу побутовим споживачам, що
затверджується Регулятором та оприлюднюється в установленому порядку.

Постачання природного газу постачальником «останньої надії» здійснюється на підставі договору, який має відповідати типовому договору постачання природного газу
постачальником «останньої надії», що затверджується Регулятором. Договір постачання природного газу постачальником «останньої надії» є публічним.

Договір постачання природного газу між іншими споживачами та їх постачальниками укладається відповідно до вимог чинного законодавства України.

2. Постачання природного газу здійснюється за цінами, що вільно встановлюються між постачальником та споживачем, крім випадків, передбачених законодавством України.

ІІ. Порядок постачання природного газу споживачам, що не є побутовими

1. Підставою для постачання природного газу споживачу є:

 • наявність у споживача, об’єкт якого підключений до газорозподільної системи, договору розподілу природного газу, укладеного в установленому порядку між споживачем та
  Оператором ЕРМ, та присвоєння споживачу Оператором ЕРМ персонального ЕІС-коду як суб’єкту ринку природного газу;
 • наявність у споживача, об’єкт якого підключений до газотранспортної системи, договору транспортування природного газу, укладеного в установленому порядку між споживачем та Оператором ЕТС, та присвоєння споживачу Оператором ЕТС персонального ЕІС-коду як суб’єкту ринку природного газу;
 • наявність у споживача укладеного з постачальником договору постачання природного газу та дотримання його умов;
 • наявність підтвердженого обсягу природного газу на відповідний період для потреб споживача;
 • відсутність простроченої заборгованості споживача за поставлений природний газ перед діючим постачальником (за його наявності), що має підтверджуватися письмовою довідкою діючого постачальника або складеним з ним актом звірки взаєморозрахунків.

2. Постачання природного газу споживачу здійснюється за договором постачання природного газу, який укладається відповідно до вимог цього розділу, за яким постачальник
зобов’язаний поставити споживачу природний газ у необхідних для споживача об’ємах (обсягах), а споживач зобов’язаний своєчасно оплачувати постачальнику вартість природного
газу, у розмірі, строки та порядку, що визначені договором.

3. Укладення договору постачання природного газу здійснюється з урахуванням таких вимог:

 • споживач має право укласти договір постачання природного газу з будь-яким постачальником за умови відсутності простроченої заборгованості за поставлений природний
  газ перед діючим постачальником;
 • договір постачання природного газу не укладається в разі закупівлі природного газу постачальником на власні потреби з власного підтвердженого обсягу природного газу;
 • договір постачання природного газу укладається на весь очікуваний обсяг споживання природного газу, необхідний споживачу, або по його точці комерційного обліку, якій
  присвоєно окремий ЕІС-код, та на строк, який кратний величині розрахункового періоду, визначеного в договорі постачання природного газу.

4. Для укладення договору постачання природного газу споживач має надати постачальнику такі документи:

 • заяву про укладення договору, в якій зазначити свій персональний ЕІС-код та очікувані об’єми (обсяги) споживання природного газу на період дії договору;
 • належним чином завірену копію документа, яким визначено право власності чи користування на об’єкт споживача;
 • копії документів на право укладання договору, які посвідчують статус юридичної особи чи фізичної особи — підприємця та уповноваженої особи на підписання договору, та копію
  документа про взяття на облік у контролюючих органах;
 • довідку (акт звірки розрахунків) про відсутність простроченої заборгованості споживача за поставлений газ перед діючим постачальником за поставлений природний газ, підписану діючим постачальником (за його наявності).

5. Договір постачання природного газу повинен містити такі умови, що є істотними та обов’язковими для цього виду договору:

1) місце і дата укладення договору;
2) найменування/прізвище, ім’я по батькові постачальника і споживача та їх ЕІС-коди як суб’єктів ринку природного газу;
3) ЕІС-код точки/точок комерційного обліку споживача, по яких буде здійснюватися постачання природного газу постачальником (за необхідності, якщо по інших точках
комерційного обліку постачання газу здійснює інший постачальник);
4) найменування Оператора ГРМ/ГТС, з яким споживач уклав договір розподілу/транспортування природного газу;
5) річні, місячні та добові планові об’єми (обсяги) постачання/споживання природного газу за договором, у тому числі в розрізі точок комерційного обліку (за необхідності);
6) порядок перегляду та коригування договірних планових об’ємів (обсягів) постачання/споживання природного газу, у тому числі протягом розрахункового періоду;
7) режими постачання та споживання природного газу протягом відповідного періоду;
8) ціна постачання природного газу за договором;
9) порядок та строки проведення розрахунків за поставлений природний газ;
10) порядок звіряння фактичного об’єму (обсягу) спожитого природного газу на певну дату чи протягом відповідного періоду;
11) відповідальність сторін за невиконання умов договору та підстави її застосування, у тому числі в разі перевищення споживачем підтверджених обсягів природного газу за відповідний період;
12) перелік випадків, коли постачання природного газу може бути обмежено/припинено споживачу, та порядок обмеження/припинення, а по споживачу, що не є захищеним відповідно до Правил про безпеку постачання природного газу, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної
політики в нафтогазовій галузі, додаткові вимоги, визначені в зазначених Правилах;
13) порядок зміни постачальника;
14) строк дії договору та умови і порядок його припинення чи розірвання;
15) місцезнаходження/місце проживання, банківські реквізити сторін.

ІІІ. Порядок постачання природного газу побутовим споживачам

1. Підставами для постачання природного газу побутовому споживачу є:

 • наявність у побутового споживача договору розподілу природного газу, укладеного з Оператором ГРМ,
  до газорозподільної системи якого підключений об’єкт споживача, та присвоєння споживачу Оператором ГРМ персонального ЕІС-коду як суб’єкту ринку природного газу;
  наявність у побутового споживача укладеного з постачальником договору постачання природного газу побутовим споживачам та дотримання його умов;
 • відсутність простроченої заборгованості побутового споживача перед діючим постачальником за поставлений природний газ (за його наявності), що має підтверджуватися
  письмовою довідкою діючого постачальника або складеним з ним актом звірки розрахунків.

2. Постачання природного газу побутовому споживачу здійснюється на підставі договору, що укладається між ним та постачальником на умовах типового договору постачання природного газу побутовим споживачам, затвердженого Регулятором, які є однаковими для всіх побутових споживачів України.

За договором постачання природного газу постачальник зобов’язаний поставити побутовому споживачу природний газ у необхідних для нього об’ємах (обсягах), а побутовий
споживач зобов’язаний своєчасно оплачувати постачальнику вартість природного газу у розмірі, строки та порядку, що визначені договором.

Договір постачання природного газу побутовим споживачам укладається з урахуванням статей 633, 634, 641 та 642 Цивільного кодексу України шляхом заявочного приєднання
побутового споживача до умов договору постачання природного газу побутовим споживачам, що розміщений на офіційному веб-сайті Регулятора та постачальника і не потребує
двостороннього підписання письмової форми договору.

На письмову вимогу побутового споживача постачальник зобов’язаний протягом десяти робочих днів з дати отримання такого письмового звернення безкоштовно надати побутовому
споживачу підписану уповноваженою особою постачальника письмову форму договору постачання природного газу побутовим споживачам.

3. Постачальники зобов’язані на власному сайті розмістити редакцію договору постачання природного газу, яка має відповідати типовому договору постачання природного
газу побутовим споживачам.

4. Для забезпечення приєднання до умов договору постачання природного газу побутовим споживачам усіх діючих побутових споживачів, об’єкти яких знаходяться в межах
закріпленої території постачальника із спеціальними обов’язками, останній в установленому порядку надсилає кожному побутовому споживачу заяву-приєднання до умов договору
постачання природного газу побутовим споживачам з персоніфікованими даними щодо споживача та його об’єкта за формою, встановленою додатком 1 до Типового договору
постачання природного газу побутовим споживачам, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2500, разом із супровідним листом за формою, встановленою
додатком 2 до Типового договору постачання природного газу побутовим споживачам, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2500.

ІV. Порядок зміни постачальника 

1. Кожен споживач (у тому числі побутовий споживач) має право на вільний вибір постачальника шляхом укладення з ним договору постачання природного газу відповідно до
умов та положень, передбачених цими Правилами.

Зміні постачальника у відповідному розрахунковому періоді має передувати укладання договору постачання природного газу з новим постачальником та розірвання договору
постачання природного газу з діючим постачальником або його призупинення в частині постачання природного газу, а також відсутність у споживача простроченої заборгованості за
поставлений природний газ перед діючим постачальником.

2. Постачальникам забороняється стягувати плату або вимагати будь -яку іншу  фінансову компенсацію у зв’язку із зміною постачальника (крім випадків, коли така плата або
компенсація прямо передбачена договором постачання із споживачем, що не належить до категорії побутових споживачів).

3. Кожен споживач, який має намір змінити постачальника у відповідному розрахунковому періоді, повинен виконати свої зобов’язання по розрахунках за природний газ перед діючим постачальником та підписати з ним угоду про розірвання договору постачання природного газу або його призупинення в частині постачання природного газу з дати, з якої
постачання природного газу буде здійснювати новий постачальник, відповідно до пункту 5 цього розділу.

За умови дотримання вищезазначених умов зміна постачальника має бути завершена протягом періоду часу, який не перевищує 21 день з дати отримання діючим постачальником
повідомлення споживача про його намір змінити постачальника.

4. Повідомлення споживачем діючого постачальника про намір змінити постачальника є пропозицією про розірвання договору постачання природного газу або його призупинення в
частині постачання природного газу і повинно містити дату розірвання (призупинення) чинного договору постачання природного газу, яка визначається останнім календарним днем
перед датою, з якої договір постачання природного газу з новим постачальником набере чинності. З метою забезпечення безперебійного постачання природного газу діючий
постачальник поставляє природний газ споживачу до останнього дня терміну дії існуючого договору постачання природного газу відповідно до умов та положень, узгоджених у ньому, а договір постачання природного газу, укладений з новим постачальником, набирає чинності наступного дня після розірвання (призупинення) договору з діючим постачальником, але за умови, що у споживача не буде простроченої заборгованості за поставлений природний газ перед діючим постачальником.

Якщо на початок періоду фактичного постачання природного газу новим постачальником чи протягом цього періоду у споживача виникне прострочена заборгованість
за поставлений природний газ перед попереднім постачальником (через розбіжності між плановим і фактичним споживанням, настання терміну остаточного розрахунку після початку постачання газу новим постачальником тощо), останній має право повідомити про це Оператора ГТС та здійснити заходи, передбачені цими Правилами, щодо припинення
постачання природного газу споживачу-боржнику, у тому числі через Оператора ГРМ.

5. Фактичне постачання природного газу новим постачальником може починатись виключно з першого числа розрахункового періоду, наступного за тим, у якому з новим
постачальником було укладено договір на постачання, та за умови включення споживача до підтвердженої номінації постачальника в порядку, визначеному Кодексом газотранспортної системи.

V. Правила для постачальника «останньої надії”

1. Якщо в результаті ліквідації діючого постачальника, визнання його банкрутом, анулювання/зупинення його ліцензії, недостатності ресурсу природного газу для задоволення
потреб споживача, відсутності пропозицій від постачальників чи в інших випадках споживач залишився (буде залишений) без постачальника та/або без достатніх ресурсів (підтверджених обсягів природного газу), споживач має право звернутися у порядку, визначеному цим розділом, до постачальника «останньої надії».

2. Постачальник «останньої надії» здійснює постачання природного газу всім споживачам, які звернулися до нього, на умовах договору постачання природного газу, який
укладається з урахуванням вимог цього розділу та має відповідати типовому договору постачання природного газу постачальником «останньої надії», затвердженому Регулятором
(далі — типовий договір), який є публічним, а його умови — однаковими для всіх споживачів України.

Максимальна тривалість постачання природного газу постачальником «останньої надії» не може перевищувати шістдесят календарних днів на рік та в будь-якому випадку не має
тривати довше ніж до кінця календарного місяця, наступного за тим місяцем, у якому почалося фактичне постачання природного газу споживачеві постачальником «останньої
надії».

3. Випадки, в яких постачання природного газу споживачу може здійснюватися постачальником «останньої надії»:

 • у діючого постачальника відсутній або не достатній ресурс природного газу для забезпечення споживача в необхідних обсягах на відповідний період;
 • між діючим постачальником та споживачем розірваний договір на постачання природного газу або призупинений у частині постачання природного газу на відповідний
  період, при цьому споживач не встиг оформити договірні відносини з новим постачальником чи новий постачальник не встиг оформити підтверджений обсяг природного газу споживачу;
 • діючого постачальника визнано банкрутом у встановленому порядку, або він припинив свою господарську діяльність з інших причин, або його вже ліквідовано;
 • діючий постачальник більше не має права на постачання природного газу у випадку, якщо його ліцензія на постачання скасована або її дія призупинена Регулятором;
 • діючий постачальник своєчасно не оформив підтверджені обсяги природного газу по споживачу на відповідний період (за умови, що споживачем дотримані зобов’язання за
  договором на постачання природного газу) та по споживачу вже розпочаті чи здійснені заходи з припинення розподілу/транспортування природного газу Оператором ГРМ/ГТС.

4. Діючий постачальник, який передбачає свою нездатність продовжувати постачання природного газу своєму споживачу та/або надалі виконувати свої зобов’язання за договором
постачання природного газу, має завчасно (не пізніше ніж через три робочі дні після дня, коли йому стало відомо про відповідні обставини, які спричиняють його нездатність продовжувати постачання природного газу своїм споживачам) повідомити (з позначкою про вручення) про це споживача та поінформувати споживача про його право:

 • вибрати іншого постачальника або звернутися до постачальника «останньої надії», а також про наслідки, що можуть статися через відсутність у споживача постачальника;
 • на відшкодування збитків, завданих у зв’язку з нездатністю діючого постачальника виконати свої зобов’язання за договором постачання природного газу.

5. Суб’єкт господарювання, який Кабінетом Міністрів України визначений постачальником «останньої надії», зобов’язаний на головній сторінці свого офіційного сайта розмістити діючу ціну вартості природного газу для споживачів та редакцію договору постачання природного газу постачальником «останньої надії», яка має відповідати типовому
договору, та роз’яснення щодо його укладання.

Договір постачання природного газу з постачальником «останньої надії» укладається з урахуванням статей 633, 634, 641 та 642 Цивільного кодексу України шляхом заявочного
приєднання споживача до умов договору, редакція якого розміщена на офіційному сайті Регулятора та постачальника «останньої надії», і не потребує двостороннього підписання
письмової форми договору.

На письмову вимогу споживача постачальник «останньої надії» зобов’язаний протягом десяти робочих днів з дати отримання такого письмового звернення надати споживачу
підписану уповноваженою особою постачальника письмову форму договору постачання природного газу.

6. Для забезпечення приєднання до умов договору постачання природного газу постачальником «останньої надії» споживач має заповнити заяву-приєднання, розміщену на
сайті постачальника «останньої надії», за формою відповідного додатка до типового договору та надіслати її постачальнику «останньої надії» у спосіб, визначений на сайті постачальника «останньої надії».

Договір постачання між постачальником «останньої надії» і споживачем вважається укладеним з моменту початку фактичного постачання природного газу такому споживачу
постачальником «останньої надії».

Для споживачів, які зобов’язані згідно з чинним законодавством проводити процедуру закупівлі природного газу за державні кошти, постачання природного газу постачальником
«останньої надії» здійснюється після укладення договору згідно з процедурою, передбаченою чинним законодавством.

7. Після закінчення граничного строку постачання природного газу постачальником «останньої надії», передбаченого цим розділом та Законом України «Про ринок природного
газу», постачальник «останньої надії» зобов’язаний припинити постачання природного газу за договором із споживачем. При цьому постачальник «останньої надії» повинен інформувати про закінчення дії договору постачання природного газу, укладеного між постачальником «останньої надії» та споживачем, відповідального Оператора ГРМ/ГТС про припинення постачання природного газу за договором із споживачем. У випадку, якщо споживач не уклав договір на постачання природного газу з іншим постачальником, після закінчення постачання природного газу постачальником «останньої надії» відповідальний Оператор ГРМ/ГТС припиняє розподіл/транспортування природного газу споживачу відповідно до умов та положень Кодексу газорозподільних систем та Кодексу газотранспортної системи.

8. Постачальник «останньої надії» має повідомити споживача про обмежені терміни постачання природного газу, ціну вартості природного газу для споживача та поінформувати
споживача про його право та необхідність вибору іншого постачальника. Така інформація має розміщуватися на сайті постачальника «останньої надії».

9. Постачальник «останньої надії» має право припинити постачання природного газу споживачу до закінчення вищезазначеного строку в разі невиконання цим споживачем
обов’язку щодо повної та своєчасної оплати вартості природного газу, який постачається постачальником «останньої надії» відповідно до укладеного зі споживачем договору.

10. Споживач до закінчення періоду постачання газу постачальником «останньої надії» має право ініціювати розірвання договору з постачальником «останньої надії» або його
призупинення в частині постачання природного газу.

11. Ціна природного газу, який постачається постачальником «останньої надії», не повинна обмежувати конкуренцію на ринку природного газу.

Ціна природного газу, за якою постачальник «останньої надії» постачає природний газ споживачу, повинна бути не вище ніж на 5 % від максимальної ціни, яка склалась на ринку
природного газу за попередній місяць.

Розрахунок за поставлений постачальником «останньої надії» природний газ здійснюється споживачем в установлений договором строк